Xây dựng Đảng

Hội thảo khoa học bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xã hội chủ nghĩa

Lào Cai

Hội thảo đã nghe các tham luận của một số đại biểu, nhà khoahọc về tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng; những nhận thức tổng quátvề xã hội chủ nghĩa trong bài viết của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc. 
Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Hội thảo khoa học về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” diễn ra tại Lào Cai trong ngày 17/5. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe các tham luận của một số đại biểu, nhà khoa học về tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng; những nhận thức tổng quát về xã hội chủ nghĩa trong bài viết của Tổng Bí thư. Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Lào Cai đã từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển của khu vực, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Lào Cai và những vấn đề đặt ra.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu, nhà khoa học thảo luận ý kiến làm sâu sắc hơn những sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng các quy luật kinh tế, để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những cơ hội, thách thức với Lào Cai trong phát triển kinh tế, xã hội. Vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên hiện nay. Xây dựng “thế trận lòng dân” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội, đội các cấp trong việc tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng, cũng như việc tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền các nội dung bài viết của Tổng Bí thư thời gian tới và những nội dung tập trung tuyên truyền…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy khẳng định, bài viết không chỉ có vai trò định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mà còn khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua bài viết, Tổng Bí thư đã khái quát toàn bộ giai đoạn trong tiến trình của cách mạng Việt Nam từ khi ra đời với những phân tích lập luận logic, với các giai đoạn và nhiệm vụ của từng giai đoạn, đi từ quá khứ đến hiện tại, từ khi Đảng lãnh đạo giành chính quyền đến Đảng cầm quyền xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đánh giá cao chất lượng các bài tham luận và các ý kiến của đại biểu, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, giá trị lý luận và thực tiễn bài viết của Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nghiên cứu, vận dụng, tự hào, tin tưởng vững bước xây dựng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội./.

PV

Xem thêm