Giáo dục

Khẩn trương thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức rà soát, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với Nghị định số 109/2022/NĐ-CP.

Sinh viên trình bày sản phẩm nghiên cứu khoa học. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

TTXVN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc triển khai thực hiện Nghị định số 109/2022/NĐ-CP.

Theo đó, ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học chủ động, nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị định trên.

Các cơ sở phổ biến đến toàn thể viên chức trong đơn vị giáo dục đại học công lập, cán bộ cơ hữu, giảng viên cơ hữu trong cơ sở giáo dục tư thục và học viên theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của đơn vị những nội dung của Nghị định bằng các hình thức phù hợp.

Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức rà soát, cập nhật, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp với Nghị định này và một số văn bản liên quan, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tính dân chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình; tôn trọng quyền tự do sáng tạo, tự chủ học thuật theo xu hướng hội nhập quốc tế; khuyến khích, tạo điều kiện làm việc, xây dựng năng lực và phát huy động lực cho giảng viên, người học của đơn vị,

Một số nội dung cần lưu ý như: Về nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh, các cơ sở rà soát và thực hiện chính sách ưu đãi để hình thành, phát triển các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh từ nguồn lực của đơn vị và nguồn lực hợp pháp khác, trong đó, ưu tiên việc lựa chọn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho giảng viên cơ hữu theo quy định.

Về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ, quy chế khai thác tài sản trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ và sử dụng tài sản trí tuệ hợp pháp khác theo các quy định tại Điều 14, 15 của Nghị định; thực hiện góp vốn bằng tài sản trí tuệ là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 4 Điều 16 của Nghị định.

Các cơ sở đào tạo hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong đơn vị, thực hiện đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ doanh nghiệp có đủ điều kiện để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác của đơn vị và doanh nghiệp ngoài đơn vị theo nhu cầu của hai bên; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cùng văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đơn vị cho giảng viên và người học theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học tự chịu trách nhiệm về liêm chính khoa học trong các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên và người học; thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ và quản lý, sử dụng quỹ theo quy định./.

Việt Hà

Xem thêm