Xây dựng Đảng

Kiên Giang củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

Kiên Giang

Kiên Giang củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy Kiên Giang tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc các quan điểm trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và triển khai thực hiện. Các cấp ủy chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tạo môi trường thuận lợi để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, mỗi đảng viên tự giác học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiền phong, gương mẫu; chú trọng chất lượng phát triển đảng viên, đi đôi với rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tỉnh ủy Kiên Giang phấn đấu từ nay đến đến năm 2025, hằng năm có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025 đạt từ 1.600-1.800 đảng viên/năm. Đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, Tỉnh ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy, chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiêu biểu gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Kiên Giang đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tỉnh ủy Kiên Giang quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã kết nạp mới 1.451 đảng viên, đạt 90,7% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số toàn Đảng bộ có 62.643 đảng viên, chiếm 3,57% dân số tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng của tỉnh đã kiểm tra, giám sát 764 tổ chức đảng và 8.885 đảng viên. Qua đó, 104 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 77 đảng viên, cảnh cáo 22 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên; trong đó, có 68 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chiếm 65% so với tổng số đảng viên bị kỷ luật./.

Lê Huy Hải