Pháp luật

Kiên quyết xử lý đơn vị không nộp tiền khắc phục sai phạm sau kết luận thanh tra

Phú Yên

Thanh tra tỉnh Phú Yên đôn đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tuy An và Sở Nội Vụ nộp đủ số tiền còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

TTXVN - Thanh tra tỉnh Phú Yên đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, tổ chức làm việc với các cơ quan để thu hồi số tiền sai phạm theo các kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến nay, một số cơ quan vẫn chưa hoàn thành. Nếu đến tháng 6/2024, các cơ quan này không hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mà không có lý do chính đáng sẽ bị chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tại văn bản số 316/TTr-NV1, ngày 15/3/2024, Thanh tra tỉnh Phú Yên đôn đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tuy An và Sở Nội Vụ nộp đủ số tiền còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên còn phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng (đã nộp hơn 434 triệu đồng). Đây là nội dung trong Kết luận thanh tra số 447/KL-TTr, ngày 12/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên còn phải nộp hơn 1,1 triệu đồng (đã nộp 123 triệu đồng), theo nội dung trong Kết luận thanh tra số 967/KL-TTr, ngày 30/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2021.

UBND huyện Tuy An phải nộp hơn 1,1 tỷ đồng (đã nộp hơn 784 triệu đồng), theo nội dung của Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr, ngày 20/2/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Tuy An.

Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 619 triệu đồng (đã nộp hơn 1 tỷ đồng) là nội dung của Kết luận thanh tra số 436/KL-TTr, ngày 1/7/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý chuyên ngành Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo: “Đối với những trường hợp để kéo dài việc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm, bị thất thoát mà không có lý do chính đáng sẽ chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan điều tra xử lý theo tinh thần của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thi hành án và các quy định của pháp luật về phát hiện, xử lý tham nhũng; kiến nghị xem xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, điều chuyển công tác đối với những cá nhân chậm triển khai khắc phục các khuyết điểm, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra cho phù hợp"./.

Xuân Triệu

Tin liên quan

Xem thêm