Quốc hội với Cử tri

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Với 470/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,14%), Quốc hội đã thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

TTXVN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 24/11, với 470/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,14%), Quốc hội đã thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật; Chính phủ đã có văn bản nhất trí với dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý. Ngày 23/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 693/BC-UBTVQH15.

Về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự được quy định tại Điều 5, Điều 6, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa phân loại và phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự; làm rõ công trình loại nào thuộc Nhóm đặc biệt, loại công trình nào thuộc Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III và đề nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật; rà soát để thống nhất với các quy định của dự thảo Luật.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, qua rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho thay thế từ "là" bằng từ "gồm" tại một số điểm, khoản của hai điều này cho phù hợp với nội dung điều luật; đồng thời chỉnh lý lại Điều 5 và Điều 6 như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về nội dung liên quan đến công trình lưỡng dụng được quy định tại Điều 7, có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 6 cho phù hợp; bổ sung những quy định đặc thù trong quản lý, bảo vệ công trình lưỡng dụng khi sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng; rà soát nội dung Điều này để bảo đảm chặt chẽ, khả thi.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm khi áp dụng Luật phù hợp với các đối tượng khác nhau sở hữu công trình dân sự có tính lưỡng dụng và tránh chồng chéo trong các quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ "pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công," bổ sung cụm từ "được lập hồ sơ quản lý, thống kê, kiểm kê công trình quản lý, thống kê, kiểm kê công trình theo quy định tại Điều 10 và Điều 14" tại điểm a khoản 6, đồng thời chỉnh lý lại khoản 2 và khoản 4 Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Đối với quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự (Điều 12), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để thống nhất quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng được quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý điểm a khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật này như sau: "Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, đồng thời xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất có công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển sang mục đích khác".

Việc quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự trong phạm vi Bộ Quốc phòng, vẫn sử dụng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại điểm b khoản này được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở luật hóa các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài sản công đã thực hiện ổn định. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm