Chính sách mới

Lập Hội đồng thẩm định liên ngành điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1749/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (Hợp đồng BOT), gồm các thành viên:

Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo UBND các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Hội đồng thẩm định liên ngành cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung thẩm định và có kiến nghị rõ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm