Chính sách mới

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các chính sách cơ bản như đề xuất của Chính phủ.

TTXVN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết 41/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các chính sách cơ bản như đề xuất của Chính phủ.

Cụ thể, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) các dự án: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (Trường hợp dự án Luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với các chính sách đã được đề xuất, phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2024, chậm nhất là tại Phiên họp tháng 4/2024 đối với 3 dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); tại Phiên họp tháng 8/2024 đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khẩn trương lập đề nghị xây dựng các dự án luật về thuế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các dự án luật cần thiết khác đã được xác định tại các nghị quyết Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; trường hợp cấp bách, đột xuất thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật./.

Xem thêm