Xây dựng Đảng

Lấy ý kiến các địa phương Tây Nguyên về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Gia Lai

Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cần sự phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

TTXVN - Sáng 4/3, tại Gia Lai, Tiểu ban Điều lệ Đảng (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV) tổ chức "Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên". Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Theo đó, nhiệm vụ của các Tiểu ban rất quan trọng, nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhiều thành phần, đối tượng, tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cần sự phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn, qua đó tạo sự nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, các ý kiến đóng góp tại Hội nghị cần trọng tâm, xoay quanh bố cục dự thảo, các nội dung trọng điểm, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó trong dự thảo, cụ thể hóa sâu sắc các phương hướng thực hiện để có báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu và lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên là: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng đã góp ý nhiều nội dung trong Dự thảo. Các ý kiến phát biểu, đóng góp được tập hợp đầy đủ, chuyển cho các bộ phận của Ban Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV./.

Hồng Điệp

Xem thêm