Xây dựng Đảng

Long An học tập, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Long An

Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề...

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN 

TTXVN - Sáng 17/4, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII).

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến tới các huyện, xã với tổng cộng 277 điểm cầu và 14.350 đại biểu dự nghe.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải bám sát Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần theo đúng kế hoạch. Đồng thời, nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội…

Bên cạnh đó, các báo cáo viên của tỉnh cũng phổ biến, quán triệt các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII): “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư và các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) là những vấn đề cơ bản và hệ trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ trí thức, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.
Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đề nghị: Sau hội nghị này, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể; chú ý liên hệ với những vấn đề từ thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bằng hình thức đa dạng, phù hợp…/.

Đức Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm