Chính phủ hành động

Long An phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn.

Một dự án hạ tầng - Ảnh: Công Trí/TTXVN

TTXVN-Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn.

Các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, công ty, doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các cấp tập trung đổi mới tư duy về thể chế, triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách được cấp thẩm quyền giao; nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm "chính sách phải phục vụ và tạo điều kiện cho sự phát triển".

Các đơn vị huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu, công sức, chung tay tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, cầu, đường giao thông nông thôn tại ấp, khóm, xã, phường, thị trấn.

Các ngành cùng thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế; phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các ngành mua sắm, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Các ban, ngành, đoàn thể thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích. Đồng thời, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân.

Các ngành chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế để các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của các sở, ban, ngành và địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế; phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Cụ thể, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt 9,2-10%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.

Thời gian qua, nhiều hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Long An hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua đó, giao thông đã tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua đã quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tài sản công được thống nhất, có phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân./.

Thanh Bình

Xem thêm