Môi trường

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-CTUBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường xử lý vi phạm về đất đai. (Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

TTXVN - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-CTUBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực đất đai; quản lý chặt chẽ đất đai, trụ sở và quỹ đất được giao quản lý theo đúng quy định của Luật Đất đai, thực hiện việc đăng ký đất đai đối với trường hợp chưa đăng ký và đăng ký khi có biến động theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Luật Đất đai năm 2013.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, đặc biệt là phổ biến rộng rãi các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trách nhiệm đăng ký đất đai, những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Đất đai 2013 để Nhân dân biết và chấp hành đúng pháp luật đất đai; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Xây dựng tổ chức công khai và chỉ đạo công bố công khai các quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng; kịp thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Thanh tra tỉnh chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh để xây dựng Kế hoạch Thanh tra của cả tỉnh và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch Thanh tra sát với mục tiêu, yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai; chủ động chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra đối với trường có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến quản lý đất đai; phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong việc tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm pháp luật đất đai; cưỡng chế thu hồi đất ở tất cả các địa phương trong tỉnh...

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Vĩnh Phúc đã ban hành hàng loạt các văn bản, các quyết định liên quan và đã được các cấp, các ngành thực hiện tốt, từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: Tình trạng lấn đất, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích vẫn xảy ra ở các xã, phường, thị trấn; chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao; công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm…

Bên cạnh những lý do khách quan, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do chính quyền cơ sở ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, chưa quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đất đai tại địa phương; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa cao.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc vẫn còn 7.993 trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trước ngày 16/3/2020 chưa được xử lý giải quyết, với tổng diện tích 279,76 ha. Số trường hợp vi phạm phát sinh sau ngày 16/3/2022 chưa được xử lý giải quyết dứt điểm là 247 trường hợp. Năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc xử lý 4.018 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, với tổng diện tích hơn 122 ha./.

PV

Xem thêm