Xây dựng Đảng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hậu Giang

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, năm 2023.

Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, năm 2023. Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các tác phẩm dự thi bảo đảm chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, các nghị quyết, chương trình, đề án xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Chủ đề các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nội dung của tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm "bút chiến" phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.


Hồng Dân

Xem thêm