Chính phủ hành động

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023: Chú trọng triển khai các biện pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động (Phần 2)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chú trọng triển khai các biện pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động trong một số ngành, lĩnh vực đang gặp khó khăn

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

TTXVN  - Nghị quyết số 10/NQ-CP nêu rõ:

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm bớt áp lực chi phí đầu vào, giảm giá đầu ra để kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ có thể điều hành tín dụng, lãi suất ở mức hợp lý, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

b. Chủ trì, cùng với các bộ, cơ quan liên quan bám sát diễn biến, tình hình giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá linh hoạt, thận trọng, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân...; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2022 để khai thác hiệu quả hơn các dữ địa thu ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023. Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, nhất là dịch vụ ăn uống, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như đi công tác, khánh tiết, hội thảo, hội nghị...

d. Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10 tháng 02 năm 2023; khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ. Khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó cần chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tập trung cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; hoàn thiện phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

e. Khẩn trương tổng kết, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chů tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; điều hành tỷ giá phù hợp; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

b. Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản và người mua theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Tiếp tục triển khai các giải pháp để mở rộng, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, tăng cường đàm phán, ký kết Hiệp định mới với các nước, khu vực còn tiềm năng, phấn đấu kết thúc đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Israel trong tháng 02 năm 2023; cùng các cơ quan liên quan thúc đẩy nâng cao hiệu quả và tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền với Trung Quốc. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chú trọng phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung khổ pháp lý về thương mại điện tử, giao dịch điện tử và kinh tế số.

b. Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm ngành Công Thương để sớm hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, gia tăng năng lực sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể nặng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết chống biến đổi khí hậu, tăng cường tính tự chủ về năng lượng; tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm của ngành điện; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bảo đảm hiệu quả chung, lợi ích chung cao nhất.

c. Căn cứ các quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chủ động xây dựng phương án và kịch bản truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo EVN xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền mức giá bán điện bình quân theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

d. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao theo hướng sinh thái, đa mục đích, hiệu quả cao, có quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương và nhu cầu thị trường, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh sang các thị trường trọng điểm.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

b. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ nhà tạm để thực hiện chủ trương này; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho người lao động, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

8. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b. Đề xuất lập Tổ công tác của Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng với sự tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Tổ công tác tổ chức phiên họp trước khi tiến hành Hội nghị tiền tổ chức đấu thầu.

c. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện các chính sách để phân cấp thẩm quyền cho các địa phương đầu tư các công trình giao thông thuộc thẩm quyền của Trung ương.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế (JETP).

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chú trọng triển khai các biện pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động trong một số ngành, lĩnh vực đang gặp khó khăn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; trong đó chú trọng các chính sách ưu đãi kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b. Hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị tốt để tham dự các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32.

c. Nghiên cứu, báo cáo chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 3/2023 về việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý; chính thức triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023.

13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:  

a. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong mùa Lễ hội 2023 tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Lễ hội 2023.

 b. Khẩn trương thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 355/TB-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2022 để xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 c. Tập trung triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cơ chế tự chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; xã hội hóa trong hoạt động khám, chữa bệnh, thu hút nguồn lực xã hội. Khẩn trương triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội, Nghị quyết số 144/NQ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh của các cơ sở y tế. Hướng dẫn, bảo đảm lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

(còn nữa)

Xem thêm