Chỉ đạo, Điều hành

Ninh Thuận cần thực hiện tốt hơn nữa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ninh Thuận

Ninh Thuận cần có tư duy mới trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, nhất là vấn đề an ninh biên giới, an ninh mạng, an ninh con người, an ninh và bảo vệ biển, đảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến Ninh Thuận dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là tỉnh có đánh giá chặt chẽ việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) có vai trò rất quan trọng trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Do đó, tỉnh Ninh Thuận cần có tư duy mới trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vấn đề này cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, xuyên suốt, nhất là vấn đề an ninh biên giới, an ninh mạng, an ninh con người, an ninh và bảo vệ biển, đảo.

Trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục nhận diện, cảnh giác, ứng xử và thích ứng với diễn biến của tình hình, qua đó để giữ vững ổn định cho phát triển, nhất là vấn đề quốc phòng-an ninh, an ninh kinh tế…Tỉnh cần xây dựng tốt lực lượng, đảm bảo khu vực phòng thủ phù hợp, vững chắc.

Đối với Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn trong bối cảnh an ninh mạng phát triển rộng khắp, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tỉnh cần quán triệt và phát huy tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác đại đoàn kết các dân tộc, chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc…; xây dựng tốt thế trận lòng dân; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng quân khu 5 để kịp thời ứng phó, xử lý.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những quan điểm của Đảng tại Đại hội XIII cũng như các chính sách Nhà nước đã ban hành, tỉnh cần phải tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa, nhất là việc phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh mang tính liên vùng.

Đối với kiến nghị của tỉnh tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh tổng hợp, trình đoàn công tác để báo cáo Trung ương; qua đó có giải pháp giúp tỉnh thực hiện tốt hơn nữa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung chương trình, kế hoạch, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh được nâng lên; hoạt động của các cơ quan Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được khẳng định.

Đồng thời, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được giữ vững, góp phần đắc lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây được xem là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tỉnh ủy sẽ thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác dân vận; phát huy tối đa khả năng đóng góp của Nhân dân vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Đồng thời thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; xử lý tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh; giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình. Đồng thời, tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội…

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Ninh Thuận kiến nghị với Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp tỉnh khắc phục các khó khăn liên quan đến việc dừng chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân; có cơ chế, chính sách để tỉnh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các dự án động lực…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực cho quốc phòng-an ninh.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại tỉnh.

Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm nhà văn Kim Hòa tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; thăm tổ hợp điện năng lượng tái tạo của Tập đoàn Trung Nam tại huyện Thuận Bắc./.

Công Thử

Tin liên quan

Xem thêm