Văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai thành nguồn lực phát triển toàn diện

Đồng Nai

Tại hội nghị, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU với 10 nhiệm vụ và giải pháp được phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

TTXVN - Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững diễn ra ngày 12/3.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU với 10 nhiệm vụ và giải pháp được phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, mục tiêu chung là xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện với các phẩm chất: Nhân cách, đạo đức, trí tuệ, khát vọng, năng động, văn minh, thân thiện, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm.

Các đại biểu trình bày tham luận nhằm đóng góp giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Nghị quyết số 12-NQ/TU như: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng không gian văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân gắn với “xây dựng đô thị văn minh”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng, phát triển con người Đồng Nai thời kỳ đổi mới; kết hợp nhuần nhuyễn giá trị truyền thống với giá trị thời đại, tiếp tục khẳng định, phát huy cao độ đặc tính cơ bản của con người Đồng Nai như “yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình, nhân ái, trọng nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số, hệ thống di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao, mang đậm bản sắc vùng đất, con người Đồng Nai, phù hợp xu thế thời đại.

Ông Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, phải chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, có ý thức chấp hành pháp luật. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị cần đề cao và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, những người làm công tác văn hóa; khuyến khích, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của tỉnh Đồng Nai.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen cho 29 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trao Giải Nhất Cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)./.

Lê Xuân

Xem thêm