Xây dựng Đảng

Quy định 144-QĐ/TW: Khẳng định quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bình Thuận

Quy định 144 đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận.
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới không chỉ định hướng hành động mà còn tạo cơ sở cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên đều hướng tới sự minh bạch, trung thực và gương mẫu; qua đó không chỉ giúp tạo ra một đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Nội dung rất ngắn gọn, cụ thể, bao hàm một cách toàn diện các quy định người cán bộ, đảng viên phải thực hiện đối với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc cho đến các yêu cầu cụ thể về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đây là những chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình; là cơ sở để cấp ủy các cấp lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài… đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu, kỹ các nội dung có trong quy định, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong nội dung Điều 1, Quy định 144 nêu rõ “Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; với nội dung này, cán bộ, đảng viên xác định phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Theo ông Nguyễn Tất Đảng, Bí thư Chi bộ 1, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, Quy định 144 đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực tiễn cho thấy, nơi nào phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng thì ở nơi đó kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được cao hơn. Từ đó, việc khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng có kết quả tốt hơn.

Quy định 144-QĐ/TW có tính chất toàn diện, đầy đủ, cụ thể và điều, khoản nào cũng rất quan trọng. Ông Nguyễn Tất Đảng rất tâm đắc với nội dung 1, Điều 3 “Tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đây là những phẩm chất luôn cần có của mỗi cán bộ, đảng viên; bao quát những vấn đề cụ thể nhất để mỗi cán bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị, ông Nguyễn Tất Đảng nhấn mạnh.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các văn bản cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử... gắn với chức trách, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện.

Đặt biệt, trong năm 2023, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên". Từ đây, các cuộc sinh hoạt chi bộ luôn sôi nổi với với các hoạt động ôn lại lời thề, nhắc nhở về lời hứa trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị đã làm cho nhiều đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản với tổ chức và nhân dân. Đồng thời rà soát, soi rọi, tự sửa bản thân để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của một số cán bộ, đảng viên, hiện nay, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó, có cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về nêu gương… Do đó, cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Quy định 144 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 691 tổ chức cơ sở đảng (235 đảng bộ cơ sở, 456 chi bộ cơ sở); có 2.154 chi bộ trực thuộc và 15 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở và hơn 43.100 đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt và triển khai những nội dung quan trọng của Quy định số 144 đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội hàm của những tiêu chuẩn, chuẩn mực về đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh./.

 

Nguyễn Văn Thanh

Xem thêm