Chính sách mới

Tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh thiếu nhi phát triển

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tham mưu, hướng dẫn hệ thống nhà thiếu nhi, bảo đảm thực hiện đúng quy định và tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh thiếu nhi phát triển.

Lớp học đàn Organ của Cung Thiếu nhi Hà Nội. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)

TTXVN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 07/TTg-QHĐP ngày 12/1/2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ nhận được phiếu chất vấn số 65/PCVK4-GS ngày 5/11/2022 của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương) về việc sáp nhập, chuyển đổi nhà thiếu nhi và việc bảo đảm sân chơi cho các em.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2164/QĐ-TTg), đã xác định mục tiêu, đến năm 2020 có 100% số đơn vị cấp tỉnh có cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; 30% số đơn vị hành chính cấp huyện có nhà thiếu nhi và định hướng đến năm 2030 đạt 50% số đơn vị hành chính cấp huyện có nhà thiếu nhi.

Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Theo đó, việc duy trì, phát huy các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi cần được xem xét kỹ lưỡng. Vì vậy, tại Văn bản số 148/TB-VPCP ngày 8/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo “không sáp nhập các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng”.

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW), tại Văn bản số 148/TB-VPCP ngày 8/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về việc không sáp nhập các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng; đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp, triển khai có hiệu quả hệ thống thể chế văn hóa, thể thao cơ sở được phát triển đồng bộ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của nhân dân (trong đó có đối tượng thụ hưởng văn hóa là thanh thiếu niên).

Để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan, các địa phương đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg làm cơ sở đề xuất các giải pháp cần triển khai thời gian tới.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cho hệ thống nhà thiếu nhi ở các địa phương bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành và tạo môi trường thuận lợi nhất cho đối tượng thanh thiếu nhi phát triển./.

Xem thêm