Thực thi chính sách

Tiền Giang: Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tiền Giang

Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

(TTXVN) Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, trong năm 2023, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin trong nhân dân. 

Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Trong đó tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt là giáo dục về chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức tự phê bình và phê bình, tự giác trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, giữ gìn phẩm chất nhằm chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong sạch đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của hệ thống chính trị,…

Trong năm 2023, Tiền Giang chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra theo định hướng của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chú trọng thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương ngay từ đầu năm tích cực triển khai, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngay tại đơn vị mình; chú trọng công tác quản lý kinh tế, tài chính một cách chặt chẽ, thực thi chính sách pháp luật và quản lý nghiêm những lĩnh vực nhạy cảm. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng gắn với đẩy mạnh phân cấp quản lý, cải cách hành chính, cải cách thể chế, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, phát huy hiệu quả phòng ngừa tham nhũng tại từng cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, Tiền Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục những hạn chế trong phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Đồng thời, tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện theo đúng quy định pháp luật vừa quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân liên quan tham nhũng, tiêu cực,…

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trong năm 2022, địa phương đã phát hiện 4 vụ với 8 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng và 12 vụ với 40 đối tượng của những năm trước chuyển sang. Tổng số đang theo dõi là 16 vụ có dấu hiệu tham nhũng với 48 đối tượng, trong đó, có quyết định không khởi tố 2 vụ, 5 cá nhân; xử lý hành chính 2 vụ, 3 cá nhân; đang điều tra 7 vụ, 34 đối tượng; truy tố 1 vụ, 1 bị can và đưa ra xét xử 4 vụ với 5 bị can. Địa phương đã thu hồi 5,2 tỷ đồng trong tổng số tiền gây thiệt hại và làm thất thoát cho ngân sách nhà nước là 5,87 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 87%./.

Minh Trí

Xem thêm