Sức khỏe

Triển khai quyết liệt, bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đề xuất mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp, giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám, chữa bệnh do phải tự đấu thầu thuốc.

Chẩn đoán hình ảnh X-quang tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, Trà Vinh. (Ảnh: Chu Thanh Vân)

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 72/CĐ-TTg ngày 25/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 544/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp trong Công điện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh theo quy định, bảo đảm tiến độ.

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với UBND tỉnh quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp (bao gồm danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT và danh mục đề xuất, bổ sung), giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám, chữa bệnh do phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Đối với công tác tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động rà soát, theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại Sở Y tế, gói thầu do cơ sở khám, chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu để phối hợp và có ý kiến kịp thời với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh. Có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Chủ động làm việc với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho người bệnh nói chung và bệnh nhân bảo hiểm y tế nói riêng. Thực hiện việc tạm ứng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1576/BHXH-CSYT về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Công văn số 224/BHXH-CSYT về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2023, nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội luôn đồng hành cùng ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tích cực chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở khám, chữa bệnh như: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; tổ chức Hội nghị phối hợp với ngành Y tế để trao đổi, thống nhất, giải quyết các vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thành lập các đoàn công tác do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc với 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Theo đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từng bước được giải quyết, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Mặt khác, nhằm đảm bảo kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện quyết toán hằng quý để chuyển tiền thanh toán và tạm ứng kinh phí cho hoạt động quý sau.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với quan điểm luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế lên hàng đầu, với những vướng mắc không phải xuất phát từ cơ chế chính sách, mà do phát sinh trong triển khai phối hợp thực hiện chính sách, cơ quan này luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để xử lý dứt điểm, kịp thời nhằm góp phần cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế./.

Vân Phương

Xem thêm