Môi trường

Xây dựng tài nguyên số phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiếp cận quản lý đa mục tiêu, phải thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành hiệu quả với phương châm sáng tạo hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Kết luận Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ tháng 6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiếp cận quản lý đa mục tiêu, phải thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành hiệu quả với phương châm sáng tạo hơn nữa.

Về nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị cơ quan chuyên môn cần thực hiện lộ trình xây dựng tài nguyên số để sớm thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, hệ thống công nghệ thông tin phải thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt với các địa phương, phải được cập nhật liên tục dữ liệu để phục vụ người dân, đất nước phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường.

Bộ tiếp tục vận hành, cung cấp 91 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 3, 4 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, về bảo hiểm, về dân cư và Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn) đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ báo cáo, các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; cập nhật, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch năm 2023, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Bộ xây dựng quy trình và kế hoạch điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin...

Đến nay, 25/63 tỉnh, thành phố đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ. Bộ tiếp tục triển khai kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 58/63 tỉnh, thành phố kết nối với dữ liệu của 355/705 đơn vị cấp huyện, 4.829/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số trên 25 triệu thửa đất. Bộ đã thống nhất quy trình, lựa chọn đơn vị và kế hoạch làm điểm với các bộ, Tổng Công ty VNPost, Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia...

Cùng với đó, Bộ đã tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các Dịch vụ công thiết yếu, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Bộ thúc đẩy thực hiện thu thập, quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử trong quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc; hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc công tác an toàn thông tin./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm