Chính sách mới

Ban hành Kế hoạch thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện Quy hoạch,  phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương.

Khu vực Mũi Cà Mau nhìn từ trên cao. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, ký Quyết định 44/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch); phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.

Từ ngày 1-15/7/2023, thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy hoạch; từ ngày 25-26/7/2023, dự thảo báo cáo thẩm định, gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định; từ ngày 11-15/8/2023, tổng hợp ý kiến rà soát hồ sơ quy hoạch của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng dấu xác nhận đã kết thúc thẩm định vào hồ sơ quy hoạch; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

Các thành viên Hội đồng thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch. Trong đó, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch.

Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch.

Các thành viên phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn bộ nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm