Thời sự

Ban Kinh tế Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Kinh tế Trung ương tập trung hoàn thành 3 đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Trung/CTV)

(TTXVN) Ngày 30/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2022 cũng như các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ban đã hoàn thành 3 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Cụ thể, hoàn thành Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Ban cũng hoàn thành Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" trình Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bốn Nghị quyết Vùng: Nghị quyết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; vùng Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; vùng đồng bằng Sông Hồng.

Ban cũng đang hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới, gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

Ngoài tập trung thực hiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề, báo cáo liên quan đến kinh tế - xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2022, Ban đã tập trung thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Căn cứ các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết, Ban Bí thư ban hành 1 chỉ thị. Đây là các văn kiện rất quan trọng để triển khai thực hiện chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương trình đều được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện trong xã hội.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhận định, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030).

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Ban tiếp tục nỗ lực cố gắng, chủ động sáng tạo hơn nữa để cùng cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Các Ban Chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các Nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết đã khó nhưng đưa Nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về kinh tế đã ban hành trong năm 2022, các đơn vị triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Nghị quyết của các tổ chức đảng, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng.

Ban cũng tập trung hoàn thành các đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023 gồm: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030"; Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua./.

Phan Phương

Xem thêm