An sinh

Bình Thuận: Đảm bảo người nghèo được thụ hưởng các chính sách trợ giúp

Bình Thuận

Bình Thuận đề ra mục tiêu giảm 0,52% hộ nghèo toàn tỉnh và đảm bảo người nghèo được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản trong năm 2023.

Chợ nhân đạo cho người nghèo đón Tết tại Bình Thuận năm 2023. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

TTXVN - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu giảm 0,52% hộ nghèo toàn tỉnh và đảm bảo người nghèo được thụ hưởng các chính sách trợ giúp để cải thiện điều kiện sống; tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đó, tỉnh tập trung các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; triển khai đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo như tín dụng ưu đãi, chính sách y tế, hỗ trợ giáo dục, nhà ở...; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều…

Để đạt mục tiêu trên, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phải xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình thoát nghèo bền vững; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các cấp, ngành tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ bằng nhiều hình thức thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình giảm nghèo; gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện đạt kế hoạch chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023; huy động, tạo nguồn lực tại chỗ và lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn bảo đảm mục tiêu, tập trung trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát các nguồn vốn đầu tư.

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 cho thấy, Bình Thuận còn 8.659 hộ nghèo (chiếm 2,58% số hộ toàn tỉnh); trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 32,35%.

Năm 2022, tỉnh đã triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân nói chung và phần lớn người nghèo được cải thiện rõ rệt. Các chính sách hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở được triển khai kịp thời. Đến nay, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Bình Thuận đã giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và đất sản xuất. Toàn tỉnh có hơn 2.000 hộ vươn lên thoát nghèo./.

Hồng Hiếu

Xem thêm