Khoa học

Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật Khung kiến trúc chính phủ điện tử

Khung kiến trúc của các đơn vị phải bảo đảm việc đầu tư triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số hiệu quả; áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới...

TTXVN - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0.

Đây là tài liệu quan trọng hướng tới xây dựng chính phủ số được áp dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu xây dựng và cập nhật, bổ sung một số nội dung mới và ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới chính phủ số (gọi tắt là Khung kiến trúc).

So với phiên bản 2.0 đã được ban hành, Khung kiến trúc phiên bản mới có cập nhật sơ đồ khái quát chính phủ điện tử và mô tả các thành phần sau: Bổ sung nền tảng định danh và xác thực điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử và việc khai thác, sử dụng các hệ thống này theo quy định; Bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia; Kho dữ liệu về con người; Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Tên của một số hệ thống theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương cũng được bổ sung, cập nhật.

Đồng thời, các mô hình tham chiếu cũng được cập nhật thông tin về nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ, an toàn thông tin mạng - an ninh mạng. Để bảo đảm đồng bộ với Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng, Khung kiến trúc phiên bản 3.0 đổi tên “mô hình tham chiếu an toàn thông tin” tại phiên bản 2.0 thành “mô hình tham chiếu an toàn thông tin mạng, an ninh mạng”. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc triển khai Đề án 06 và Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử…, các mô hình tham chiếu về nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng cũng được cập nhật, bổ sung thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, trong quá trình xây dựng, triển khai áp dụng các nội dung Kiến trúc chính phủ điện tử, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như phải phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số của quốc gia; phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương.

Khung kiến trúc của các đơn vị cũng phải bảo đảm việc đầu tư triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số hiệu quả; áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới; sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây và các công nghệ hiện đại khác theo lộ trình phù hợp; triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; phát triển dữ liệu số tạo nền tảng cho triển khai chính phủ điện tử, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao để phát triển các dịch vụ đổi mới sáng tạo…/.

Ngọc Bích

Tin liên quan

Xem thêm