Xây dựng Đảng

Bố trí việc làm phù hợp với cán bộ Đoàn quá tuổi - Vấn đề cần quan tâm

Đà Nẵng

Hiện nay, vấn đề bố trí việc làm cho cán bộ Đoàn quá tuổi vẫn chưa được quan tâm. Ngoài các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các cấp được quan tâm, còn lại Ban Thường vụ Đoàn vẫn chưa được bố trí sau khi hết tuổi Đoàn.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về “chiến lược phát triển thanh niên” phấn đấu đến năm 2030 có 20% thanh niên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Tuy vậy, hiện nay, vấn đề bố trí việc làm cho cán bộ Đoàn quá tuổi vẫn chưa được quan tâm. Ngoài các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các cấp được quan tâm, còn lại Ban Thường vụ Đoàn vẫn chưa được bố trí sau khi hết tuổi Đoàn. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn có hiện tượng thiếu cán bộ do cấp ủy, thiếu chủ động tạo nguồn, chưa có sự rà soát, xem xét nguồn cán bộ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp ủy Đảng quan tâm đến việc bố trí chức danh, việc làm phù hợp với cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Đưa ra một số khó khăn trong bố trí công việc cho cán bộ Đoàn, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho hay, công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ ở một số tổ chức Đoàn chưa tốt, chưa đảm bảo tính kế thừa, chưa thường xuyên theo dõi nguồn trong quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, nhất là về trình độ chính trị... Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến tình trạng công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nói chung và cán bộ Đoàn các cấp nói riêng bị hạn chế về số lượng trong tuyển dụng đầu vào, ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng cán bộ Đoàn; khó để bố trí cán bộ hết tuổi đoàn vào vị trí tương xứng. Đồng thời, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm cán bộ Đoàn ngày càng bị già hóa; hoạt động của công tác Đoàn và cán bộ Đoàn hiện còn mang nặng tính hành chính...

Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng hiện có 22 đơn vị trực thuộc; 206 Đoàn cơ sở và 4.751 chi đoàn với 99.655 đoàn viên thanh niên. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên, thanh niên đón nhận, tham gia tích cực, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 71%, thu hút được đông đảo thành phần tham gia như: học sinh, sinh viên, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, tôn giáo.

Công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên tại Đà Nẵng đạt được những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2015-2022 (tính đến 6/2022), trong số 11.519 đảng viên mới được kết nạp có 7.507 đảng viên là đoàn viên, chiếm 65,17%.

Sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Đà Nẵng đã thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thanh niên, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động về công tác thanh niên của thành phố.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế như việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của UBND các cấp còn hạn chế; chưa cụ thể hóa trách nhiệm được phân công nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển thanh niên…/.

Võ Văn Dũng

Xem thêm