Xây dựng Đảng

Khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc tại Cần Thơ

Cần Thơ

Nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

TTXVN - Chiều 27/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 40 năm qua đã khảo sát tại thành phố Cần Thơ về thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn; phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh nhân dân. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn.  

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự buổi làm việc.

Đoàn khảo sát đánh giá thành phố Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Trong gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh có nhiều thành công. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo ra sự biến đổi sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm nên diện mạo mới cho thành phố Cần Thơ.

Đoàn khảo sát đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ tập trung thảo luận về nhận thức và thực trạng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; những thành tựu, hạn chế trong xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, đổi mới và phát huy vai trò MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; những kết quả nổi bật, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm phát huy tiềm năng lợi thế là địa phương có vị trí, vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kinh tế - văn hóa xã hội của thành phố Cần Thơ có sự phát triển nhanh, là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (đến nay còn 0,32%). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng. Việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được chú trọng, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.

Người đứng đầu chính quyền Cần Thơ cho biết, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát triển, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Các hình thức tập hợp, tổ chức, thu hút thêm đoàn viên, hội viên, kết nạp các tổ chức thành viên mới được tăng cường, đa dạng hóa; vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo được phát huy..., từ đó, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, củng cố; vai trò, vị thế của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên.

Từ những góp ý của các thành viên đoàn khảo sát, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành báo cáo làm rõ thêm các nội dung Đoàn khảo sát đưa ra./.

Thu Hiền

Tin liên quan

Xem thêm