Xây dựng Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách ra mắt đã được đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận. Một trong những nội dung trong Cuốn sách được nhiều ý kiến đánh giá cao, tâm đắc, đó là bài viết “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”.

*Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu

Theo nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, Cuốn sách đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Những bài viết được tuyển chọn trong cuốn sách đã phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự nhanh nhạy, kịp thời và linh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn do tác động của đại dịch COVID-19 và sự bất ổn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Cuốn sách đồng thời là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cho biết, Cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu đã thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và địa phương nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long, xuyên suốt trong nội dung cuốn sách là tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, từng lĩnh vực. Đồng thời, Cuốn sách cũng thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của cả nước ta nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, cuốn sách ra đời có ý nghĩa rất quan trọng, đúng thời điểm, là tài sản quý báu của nhân dân, vừa có tầm vĩ mô, vừa có nội dung thiết thực, cụ thể vì đã đúc kết những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và địa phương...

Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Anh Thắng – Giám đốc Công ty Luật ASEM Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Còn theo Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Anh Thắng – Giám đốc Công ty Luật ASEM Việt Nam (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), các bài biết, bài phát biểu trong Cuốn sách đã thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, đường lối, chủ trương của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, được khẩn trương quán triệt trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực.

*Dân là gốc - nền tảng cốt lõi cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết bà rất tâm đắc với bài viết “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người” trong nội dung của cuốn sách. Đây là bài phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu mà trong đó cá nhân Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tìm thấy rất nhiều điều có ý nghĩa quan trọng cho công việc của mình. Trong bài viết này, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đến tính cố kết cộng đồng như là động lực và nguồn lực vô cùng to lớn của đất nước.

Người đứng đầu Đảng ta yêu cầu cán bộ Mặt trận Tổ quốc phải đặt tư tưởng "dân là gốc" làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động ở tất cả các cấp, để từ đó tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy đảng, chính quyền.

“Trong bài viết, Tổng Bí thư cũng có những hướng dẫn rất cụ thể cho cán bộ cấp cơ sở và tôi đặc biệt tâm đắc với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" và lời động viên “những gì chúng ta làm, cống hiến sẽ được người dân ghi nhận”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nêu ý kiến./.


Đỗ Bình

Xem thêm