An sinh

Cao Bằng: Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên

Cao Bằng

Cao Bằng phấn đấu 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng.

Người dân vùng cao huyện Hà Quảng tra hạt ngô trên nương. 
Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

TTXVN - Năm 2024, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Tỉnh phấn đấu, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên (riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 5% trở lên).

Cao Bằng phấn đấu 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, trong đó tập trung đầu tư đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi; 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu về việc làm được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm…

Tỉnh cũng phấn đấu có tối thiểu 240 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; 180 người lao động được hỗ trợ đào tạo; trong đó, có khoảng 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 5.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh….

Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng cho biết, để đạt được các mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

 Trẻ em vùng cao huyện Hoà An vui đến trường. 
Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Cùng với đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa…

Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Cao Bằng giảm 4,23% (giảm 5.349 hộ nghèo), đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 28,94% xuống còn 24,71% .Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo bình quân giảm 5,65%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4,21%.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2023 còn một số hạn chế như: tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 0,46%, tỷ lệ hộ thoát nghèo trở thành hộ cận nghèo còn cao…./.

Chu Hiệu

Xem thêm