Xã hội

Chùa Ba Vàng báo cáo thu, chi tiền công đức trong hơn một tháng

Quảng Ninh

Theo đại diện nhà chùa, toàn bộ số tiền đã được chi hết cho hoạt động từ thiện, nhân đạo.

TTXVN - Ngày 28/7, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã có báo cáo về việc thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí.

Báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được Đại đức Thích Trúc Thái Minh ký nêu rõ, tổng số thu công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội tính từ ngày 19/3-30/4/2023 là: 4.164.500.000 đồng (Bốn tỷ một trăm sáu mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đã được chi hết cho hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Về việc báo cáo tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội chỉ trong 43 ngày, chùa Ba Vàng cho rằng theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 775 của Bộ Tài chính, thì thời kỳ kiểm tra là "năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023". Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04 thì "Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2023".

Trước khi Thông tư 04 có hiệu lực thi hành, các cơ sở tôn giáo không tách riêng các loại tiền công đức do chưa có quy định và hướng dẫn. Vì vậy, chùa Ba Vàng chỉ thực hiện báo cáo tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong thời gian như Thông tư 04 của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định.

Cũng trong báo cáo, chùa Ba Vàng thông tin thêm, ngày 21/7, Bộ Tài chính có báo cáo số 119/BC-BTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc, trong đó không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng vì nhà chùa không nhận được yêu cầu báo cáo.

Ngày 24/7, chùa Ba Vàng mới nhận được công văn số 2240/UBND-TCKH của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về việc báo cáo công tác quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình, chùa trên địa bàn.

Căn cứ vào công văn này, theo chùa Ba Vàng: Về loại tiền công đức, tài trợ được báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (Thông tư 04), “thông tư này không điều chỉnh quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo”.

Dẫn quy định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện Thông tư 04, cho hay “thông tin cung cấp khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật là thông tin về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, không phải là thông tin về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo và tiền công đức, tài trợ cho nhà tu hành”.

Báo cáo cũng lập luận, theo quy định của Bộ Tài chính khi thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thì nội dung kiểm tra chỉ là việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Từ đó, chùa Ba Vàng cho biết, chùa thực hiện báo cáo việc quản lý thu, chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Còn tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của giáo hội, phù hợp với Giáo luật của Đức Phật và pháp luật của Nhà nước./.

Thanh Vân

Xem thêm