Chính phủ hành động

Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Các chương trình đào tạo lý luận chính trị gồm: Chương trình đào tạo Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 540/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”.

Theo đó, Quyết định số 540/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Mục I Điều 1 của Quyết định số 979/QĐ-TTg về mục tiêu cụ thể của Đề án.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị gồm: Các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho một số đối tượng khác và cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo lý luận chính trị gồm: Chương trình đào tạo Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình đào tạo Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng thời, Đề án thực hiện xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đề án còn xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc lĩnh vực đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ động triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Đề án./.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm