Thời sự

Đổi mới tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Việc đổi mới tổ chức bộ máy có vai trò to lớn trong đổi mới phương thức và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình trong bối cảnh mới.

Quang cảnh Hội thảo.
Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp. 

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ trì Hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Hội thảo là cơ sở quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, việc đổi mới tổ chức bộ máy có vai trò to lớn trong đổi mới phương thức và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình trong bối cảnh mới, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động, đề án của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tới các tổ chức thành viên của Mặt trận và toàn thể nhân dân một cách hiệu quả, toàn diện. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận ở mỗi cấp theo Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.

Trao đổi tại Hội thảo, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn nêu rõ, cần xác định việc đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là yêu cầu, trách nhiệm của Mặt trận, mà còn là yêu cầu khách quan của xã hội, là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Đồng thời, đây là đòi hỏi tất yếu của thể chế chính chính trị dân chủ, là điều kiện để phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng, những năm gần đây, Hội đồng tư vấn ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, ban tư vấn cấp huyện và cộng tác viên ở mỗi cấp đã giúp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cơ sở chính trị - pháp lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn chưa đầy đủ.

Do đó, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường kiến nghị sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghiên cứu sửa Điều 12 của Điều lệ hiện hành để xác định đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của các tổ chức tư vấn với các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các Hội đồng tư vấn.

Kết luận Hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, khẳng định những ý kiến, kiến nghị sẽ được Ban tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu, báo cáo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, để tiếp tục tham mưu về công tác dân vận của Đảng. Đồng thời, đưa nội dung này vào việc xây dựng Đề án nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, cũng như phục vụ hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giảng dạy về nội dung củng cố, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm