Xã hội

Đồng thuận xã hội - động lực phát triển

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, Ðảng ta luôn kiên trì mục tiêu tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Ðảng và toàn xã hội. Đồng thuận xã hội là mục tiêu và động lực của đổi mới, là kết quả và cũng là điều kiện đảm bảo ổn định chính trị - xã hội để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, thực hiện tiến bộ, công bằng, đem lại sự thụ hưởng lợi ích chính đáng cho người dân, làm cho nhân dân thực sự ở vị thế người chủ và làm chủ trong một xã hội dân chủ với thể chế chính trị, thể chế Nhà nước dân chủ - pháp quyền.

Đồng thuận xã hội - động lực phát triển

Tin liên quan

Xem thêm