Xây dựng Đảng

Hà Nội tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Nội

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

TTXVN - Thành ủy Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…; đồng thời, góp phần quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, Cuộc thi lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và xã hội.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố là cơ quan chủ trì, thường trực cuộc thi; đồng thời phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Đối tượng dự thi là tác giả, nhóm tác giả người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã; giảng viên, học viên, sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng... trên địa bàn thành phố; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức Đoàn thanh niên ở Hà Nội.

Các tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình như: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại thể lệ Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Chủ đề, nội dung, tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất, bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi (đầu tháng 3/2024) cho đến hết ngày 31/5/2024. Dự kiến Lễ trao giải Cuộc thi cấp thành phố sẽ được tổ chức vào tháng 8/2024./.

Nguyễn Văn Cảnh

Tin liên quan

Xem thêm