Chính sách mới

Hải Phòng xử lý nghiêm trường hợp tặng quà, nhận quà sử dụng ngân sách Nhà nước

Hải Phòng

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

TTXVN - Thành phố Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Lê Anh Quân theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện nếu phát hiện trường hợp vi phạm kịp thời báo cáo bằng văn bản, gửi về Thanh tra thành phố Hải Phòng.

Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết...

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm