An sinh

Hỗ trợ hơn 7.500 hộ nghèo, cận nghèo ở Lào Cai xây mới, sửa chữa nhà ở

Lào Cai

Với tổng kinh trên 414 tỷ đồng, Lào Cai sẽ hỗ trợ xây mới 2.808 nhà, sửa chữa 4.747 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ nay đến năm 2025, trên địa bàn 4 huyện nghèo tại Lào Cai, 7.555 hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Đây là nội dung Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh vừa ban hành.

Theo đó, tại 4 huyện nghèo là Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, các hộ nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ xây mới xây mới 2.808 nhà, sửa chữa 4.747 nhà với tổng kinh trên 414 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ trên 207 tỷ đồng; kinh phí đối ứng địa phương (10% ngân sách Trung ương) hơn 20,7 tỷ đồng; nguồn vốn hợp pháp khác là trên 186 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm.

Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo một cách toàn diện với nhiều giải pháp trọng tâm được triển khai một cách đồng bộ. Lào Cai đã giải quyết dứt điểm tình trạng hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 còn 5,31% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020). Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, số lượng hộ nghèo của tỉnh vẫn còn 44.355 hộ (chiếm 25,19%), trong đó đa số hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số và tập trung ở các huyện nghèo như Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát.

Theo kết quả rà soát, năm 2022, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn Lào Cai là 67.159 hộ, trong đó số hộ nghèo 44.355 hộ (chiếm 25,19%), số hộ cận nghèo 22.804 hộ (bằng 12,75%)./.

Hương Thu

Xem thêm