Xây dựng Đảng

Học tập, quán triệt nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vĩnh Long

Qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Quang cảnh hội nghị. 
Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

TTXVN - Chiều 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cốt lõi về bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”".

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về các nội dung cốt lõi trong 2 tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thông qua việc quán triệt học tập các nội dung cốt lõi của 2 tác phẩm và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là việc củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Lê Thúy Hằng

Xem thêm