Xây dựng Đảng

Học và làm theo Bác: Tiền Giang nhân rộng điển hình tiên tiến

Tiền Giang

Toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các gương điển hình trong học và làm Bác.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

TTXVN - Chiều 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xác định, phát huy các thành quả đạt được trong hai năm qua, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023, gắn với tuyên truyền các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị…

Các cơ quan truyền thông nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh và các ngành hữu quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chú trọng kiểm tra và giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Hai năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”; chuyên đề năm 2023 “Về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị; chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội duy trì, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị,.. Bí thư chi bộ trực tiếp chủ trì, định hướng nội dung để cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với những điều đảng viên không được làm.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, "Hũ gạo tình thương”, “Giúp nhau giảm nghèo”…

Đặc biệt, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chuyên đề thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương theo hướng quan tâm đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc “nói đi đôi với làm”…

Qua 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tuyên dương, khen thưởng 1.778 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Minh Trí

Xem thêm