Xây dựng Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng nhất quán của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bến Tre

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, cuốn sách là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cốt lõi Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

TTXVN - Chiều 5/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, cuốn sách là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm như: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Nội dung cuốn sách cho thấy tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của Người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị, từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cuốn sách. Từ đó, vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư tới từng chi bộ và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt sâu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng ngừa với chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là nơi có tố cáo, phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định…

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều bước với quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, dày trên 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại./.

Công Trí

Tin liên quan

Xem thêm