Thời sự

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

TTXVN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 18/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu rõ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tham mưu chiến lược, thống nhất quản lý và hướng dẫn về chương trình, nội dung đào tạo đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò, vị trí và sự phát triển của Học viện và việc xây dựng hệ thống trường chính trị; có nhiều chỉ đạo sâu sát trong kiện toàn bộ máy Học viện và hệ thống trường chính trị thời gian qua để thực hiện tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba đột phát chiến lược, một trong 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018, trong đó xây dựng Đảng là "then chốt", công tác đào tạo cán bộ là "then chốt của then chốt".

Kết quả đạt được trong năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, Học viện kế thừa và tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Học viện đã có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý, nghiên cứu, đề xuất chính sách… trong phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, với cấp ủy địa phương và các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống vẻ vang, Học viện cần tổng kết, đánh giá các mặt công tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược và các mặt công tác, tổ chức Lễ Kỷ niệm xứng tầm với vị trí, vai trò của Học viện, phù hợp với tình hình thực tế.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Học viện cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024; chủ động triển khai đồng bộ, đột phá các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Học viện; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế,… tạo ra phong trào thi đua, tạo ra dấu ấn, khí thế mới, động lực mới để có thắng lợi mới trong năm 2024.

Hai là, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần bám sát các quy định, các tiêu chuẩn, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị.

Ba là, tiếp tục khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Bốn là, củng cố, phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Học viện. Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học của Học viện gắn với việc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện, trước hết là Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên Học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống và tác phong làm việc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa Trường Đảng với phương châm: Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy.

Sáu là, cần phát huy hơn nữa vai trò của Học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước./.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm