Văn hóa

"Hồi sinh" tài liệu lưu trữ

Trải qua thời gian, công tác lưu trữ Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 8/9/1945 Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh thành lập và chỉ định những người đứng đầu Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc. Tiếp theo, ngày 3/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông đạt số 1C-VP nhấn mạnh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với phương diện kiến thiết quốc gia.

Trải qua thời gian, công tác lưu trữ Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thành quả đạt được là minh chứng cho quá trình phát triển đúng hướng của công tác văn thư lưu trữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

"Hồi sinh" tài liệu lưu trữ

Xem thêm