Thực thi chính sách

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.

Chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 16/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đánh giá cao kết quả tỉnh Trà Vinh đạt được trong thực hiện Nghị quyết. Tỉnh đã nỗ lực vượt khó, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Kinh tế địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng luôn chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến năm 2022 chỉ còn 5,69%, thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Cùng với đó, tỉnh nhất quán quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh về mọi mặt, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh cũng làm tốt công tác đối ngoại, các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với Campuchia, nhất là tỉnh kết nghĩa Battambong…

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cho rằng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới diễn biến khó lường. Do vậy, Trà Vinh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ các yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa. Tỉnh phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Trà Vinh cần quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng công tác quy hoạch phát triển tổng thể, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong xây dựng chính sách, tỉnh phải ưu tiên hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân; làm tốt công tác phối hợp thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội…

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến lưu ý, lực lượng vũ trang của tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết, tỉnh có tổng dân số trên 1 triệu người, với nhiều dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đảng bộ thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tỉnh đề ra nhiều chủ trương, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển các lĩnh vực, chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững…góp phần giúp đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đáng viên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn ưu tiên bố trí ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Cùng với đó, công tác đối ngoại luôn được tỉnh duy trì, củng cố và phát triển. Các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Đảng về tổ chức, tinh giản biên chế đều đạt yêu cầu. Công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên đi học tập, công tác ở nước ngoài đúng quy định…

Tỉnh thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Bình quân hằng năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 53 tổ chức đảng và 38 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng và 9 đảng viên… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa những sai phạm, tạo niềm tin cho nhân dân.

Tỉnh tăng cường tuyên truyền các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, thông tin tuyền thông, nhất là trên không gian mạng. Liên quan đến công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều biện pháp, ban hành nhiều chỉ thị, quy định về việc phát ngôn, thông tin, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, nhất là kích động tư tưởng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen 10 tập thể và 20 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ứng 8 (khóa XI)./.

Thanh Hòa

Xem thêm