Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 50 học viên, bắt đầu học tập từ ngày 8/7, với 33 chuyên đề bao quát các vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các học viên Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). 
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN 

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo lớp học.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 50 học viên, bắt đầu học tập từ ngày 8/7.

Học viên sẽ nghe, thảo luận 33 chuyên đề bao quát các vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay như những vấn đề căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới. Nội dung chương trình bồi dưỡng không chỉ có kiến thức, mà còn trang bị cho học viên kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý.

Ngoài thời gian học trên giảng đường, tất cả các chuyên đề đều được bố trí thời gian thảo luận, để học viên có cơ hội chia sẻ quan điểm và nhận thức về nội dung các báo cáo chuyên đề, qua đó, làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo lớp học. 
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt, hay kém”. Đây cũng là quan điểm, là chiến lược nhất quán của Đảng. Với tính chất, tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín cho cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Việc tổ chức lớp là tâm huyết, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự dày công chuẩn bị của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong những điều kiện như vậy, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng Lớp bồi dưỡng sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các học viên ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện. “Phải xác định thái độ học tập nghiêm túc, thực hiện tốt di huấn của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phục sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phục sự Tổ quốc và nhân loại”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu, trong quá trình học tập, các học viên cần tích cực, sôi nổi trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những kiến thức thu nhận được từ lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên có thêm tri thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thay mặt học viên Lớp bồi dưỡng, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Lớp trưởng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; khẳng định phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong học tập, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm