Xây dựng Đảng

Làm tốt công tác dân vận góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Hà Nội

Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc .

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

TTXVN - Chiều 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị to lớn, quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Khối thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Thực tiễn cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Báo cáo đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư Vũ Trọng Lâm, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo với nhiều khó khăn, thách thức, việc tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng.

Tại tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng. Các tham luận, ý kiến đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đánh giá thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Các đại biểu cũng nghe giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.../.


Đỗ Bình

Xem thêm