Xã hội

Nghệ An: Xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh

Nghệ An

Nghệ An tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Kim Liên tiếp tục xây dựng xóm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn để giữ vững nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

TTXVN - Nghệ An đang tập trung các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể được tỉnh đề ra đến năm 2025 là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Trên 70% xã có hợp tác xã tham gia mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của xã. 100% số huyện có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện, trong đó có 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 10 mô hình xã nông thôn mới thông minh và có 20 thôn nông thôn mới thông minh.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghệ An tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới…

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, lựa chọn xây dựng thí điểm 6 - 8 địa phương cấp huyện về chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về nông thôn mới trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng bộ, kết nối và liên thông để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Nghệ An rà soát, lựa chọn xây dựng thí điểm 10 - 20 địa phương cấp xã nông thôn mới thông minh nổi trội về kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường hay văn hóa… để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đang phấn đấu đến hết năm 2025 có 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 82,7% xã của tỉnh); 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 39,7% xã nông thôn mới), có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 10% xã nông thôn mới) và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 2 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

Mục tiêu chung được tỉnh đề ra là cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của dư dân nông thôn; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Cùng với đó, tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới các cấp theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu)./.

Nguyễn Văn Nhật

Xem thêm