Xã hội

Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng Khởi mới" trong xây dựng nông thôn mới

Bến Tre

Tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hệ thống tạo oxy trong ao nuôi tôm công nghệ cao ở tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

TTXVN - Theo Tỉnh ủy Bến Tre, sau 3 năm triển khai Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Sau khi Chương trình số 09-CTr/TU được ban hành, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh quan tâm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch ở cấp mình để triển khai thực hiện. Tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng Khởi mới”, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Bến Tre hiện có 139 xã xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh công nhận 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh là 96 xã (đạt 69,1% so với mục tiêu đến năm 2025 là 80%), 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã tại 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 37 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Huyện Chợ Lách tự đánh giá đạt 2/9 tiêu chí (tiêu chí số 03, 04) và 17 chỉ tiêu của các tiêu chí khác thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; thành phố Bến Tre có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Bằng nhiều nguồn vốn, giai đoạn 2021-2023, Bến Tre đầu tư hơn 4.013 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ngành, địa phương, đặc biệt tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh giữ vai trò “đầu tàu” trong công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, góp phần thay đổi căn bản nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, cùng đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền, công sức, đất đai, chung sức xây dựng, đạt tiêu chí về nông thôn mới.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bến Tre, quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác như: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức sản xuất gia tăng thu nhập, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm nghèo bền vững; vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, từ nay đến năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục là “đầu tàu" trong tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Tỉnh rà soát, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các cấp gắn với tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Bến Tre lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, nhất là các huyện xây dựng huyện nông thôn mới, đảm bào phù hợp điều kiện thực tế, yêu cầu của từng tiêu chí nông thôn mới và nguồn lực đầu tư của tỉnh.

Địa phương ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, dự án của tỉnh, huyện và nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện.

Tỉnh chú trọng đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế như: giao thông, thủy lợi, hệ thống lưới điện, viễn thông, hạ tầng thương mại...; hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng phát triển sản xuất./.


Công Trí

Tin liên quan

Xem thêm