Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thái Nguyên

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, quán triệt sâu sắc tinh thần và nội dung của Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế....

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong 10 năm qua, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá thế lực thù địch. Cơ quan Quân sự, Công an các cấp chủ trì, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ được nâng lên. Các địa phương trong tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong việc quán triệt, triển khai nghị quyết; việc tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh…

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Cụ thể hóa mục tiêu này, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã đạt được trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh ở các cấp, ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen. /.

Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm