Xây dựng Đảng

Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hải Dương

Quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Hải Dương được giữ vững. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quôc trong tình hình mới. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/3, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng dự Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả, bước tiến của Hải Dương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn và thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, Hải Dương cần quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hải Dương cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, toàn diện, đề xuất các chủ trương, giải pháp đúng và kịp thời; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững thế chủ động, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng các phương án làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa an ninh, không để bị động, bất ngờ; chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, bổ sung phát triển lý luận về quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Hải Dương tập trung xây dựng, củng cố vững chắc tiềm lực, thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ toàn diện về chính trị tinh thần, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, đối ngoại với nhiều cách làm mới. Tỉnh xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, số lượng hợp lý, sẵn sàng chiến đấu; quan tâm lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cơ sở, lực lượng phòng thủ dân sự…Từ đó tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý tỉnh tiếp tục củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên của người Hải Dương. Cùng với đó, Hải Dương chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng và phát huy lực lượng nòng cốt để tạo ra thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo thông tin tại Hội nghị, qua 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8, tại Hải Dương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã phát triển 89 tổ chức đảng mới, phát triển được 23.524 đảng viên.

Kinh tế - xã hội Hải Dương phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng gấp 3 lần so với năm 2013, đứng vị trí thứ 11 trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 - 2023 đạt 8,3%/năm và là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; trong đó, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, vai trò của các cấp ủy đảng và người đứng đầu.

Hải Dương xác định phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh - xã hội; thực hiện chủ trương lớn của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; trong đó, giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế và lợi ích quốc phòng, an ninh. Tỉnh xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của cấp ủy đảng các cấp đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Hải Dương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu,... vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Tỉnh củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng Bằng khen 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mạnh Minh

Tin liên quan

Xem thêm