Chính sách mới

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, công bố đầy đủ, chính xác thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 252/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông báo, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm (còn 714/1.146 quy định đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi) và chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động khi ban hành thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. 618/699 thủ tục hành chính chưa được thực thi phương án phân cấp; 808/1.146 thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư dân…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời; còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền.

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh

Về phương hướng, giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu lựa chọn những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản để tập trung cải cách. Trước mắt, tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục đào tạo, y tế…

Thực hiện giao ban định kỳ và làm việc trực tiếp của Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai; đôn đốc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã được phê duyệt, trước mắt tập trung vào 714 quy định đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi, 618 thủ tục hành chính đã phê duyệt phương án phân cấp chưa được thực thi, 808 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân chưa thực thi đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết chuyên đề và việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tại các bộ, cơ quan, địa phương.

Công bố đầy đủ, chính xác thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, thủ tục hành chính (bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các quy định, thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 547/TTg-KSTT ngày 15/6/2023.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định thủ tục hành chính tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó bao gồm cả tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian trình trong tháng 7/2023.

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo cũng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết ngày 31/12/2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, thủ tục hành chính (bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân), trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2023.

Cùng với đó, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10-12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó thường trực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ phó, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm Tổ phó, lãnh đạo một số bộ, cơ quan làm thành viên và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Ủy viên thường trực. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải cách thủ tục hành chính; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi.

Đồng thời, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính 4 cấp chính quyền; hoàn thành trong Quý 3 năm 2023./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm