Chính phủ hành động

Thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TTXVN - Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029, là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại Văn bản số 611/TTg-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất theo thẩm quyền để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chủ động phối hợp đón, tiếp khách quốc tế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, bảo đảm trang trọng, hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm