Chính phủ hành động

6 tháng đầu năm, cắt giảm, đơn giản hóa 92 quy định kinh doanh

Tổng số quy định hiện hành được cập nhật trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là 17.845 quy định.

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Văn phòng Chính phủ, đến nay, Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã có 957 tài khoản đăng ký tham gia của các bộ, ngành và doanh nghiệp. Tổng số quy định hiện hành được cập nhật trên Cổng tham vấn tính đến thời điểm 20/6 là 17.845 quy định. Các bộ, cơ quan đã cập nhật, công khai 148 quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 51 dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa 83 quy định kinh doanh.

Sáu tháng đầu năm 2023 có 92 quy định kinh doanh tại 8 văn bản quy phạm pháp luật được cắt giảm, đơn giản hóa, đưa tổng số quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay lên 2.234 quy định tại 179 văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đánh giá của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, qua rà soát dữ liệu trên Cổng tham vấn cho thấy, một số bộ, ngành cập nhật chưa đầy đủ, còn nhiều quy định cập nhật chưa chính xác, chậm công khai so với thời gian có hiệu lực của quy định. Tỷ lệ quy định kinh doanh được rà soát còn thấp. Việc tính toán chi phí tuân thủ chưa thực hiện nghiêm túc nên chưa bảo đảm xác định chính xác tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa số quy định và chi phí tuân thủ quy định theo yêu cầu của Chính phủ.

Việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh của nhiều bộ, ngành còn chậm, chưa đáp ứng chỉ tiêu yêu cầu, việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Thậm chí, đến nay đã 3 năm triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh giai đoạn 2020-2025, một số bộ vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa theo yêu cầu. Nhiều phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, đề xuất của hiệp hội doanh nghiệp về quy định kinh doanh chưa được xử lý kịp thời.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện; thiếu sự chủ động trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, thiếu sự gắn kết, hỗ trợ, tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội, doanh nghiệp trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phát triển công cụ kỹ thuật số hỗ trợ cải cách, đánh giá nỗ lực cải cách quy định của các bộ, ngành.

Hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ trong cải cách các quy định kinh doanh, từ năm 2018, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) đã tích cực tham gia rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, ngành, địa phương, khuyến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa, nhằm tăng cường môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm chi phí tuân thủ các yêu cầu về quy định và thủ tục. Năm 2021, Dự án đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm